Disclaimer

De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze samengesteld. Desondanks kan EurekaRecht niet instaan/garanderen dat de gepubliceerde informatie juist en volledig is. Aan de gepubliceerde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleent. EurekaRecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle schade (directe, indirecte en gevolgschade) welke op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website. EurekaRecht aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het handelen, nalaten en/of eventuele andere beslissingen/keuzes/handelingen die gebaseerd zijn op de gepubliceerde informatie op deze website. Dit geldt onverkort in geval er sprake is van (tijdelijke) (on)bereikbaarheid van deze website.

EurekaRecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden/gepubliceerde informatie op deze website. Dit geldt ook voor de websites waarnaar op deze website verwezen wordt. EurekaRecht aanvaardt ook daarvan geen enkele aansprakelijkheid, mede omdat EurekaRecht dergelijke informatie niet maakt, controleert en onderhoudt, tenzij dat anders op deze website wordt aangegeven. EurekaRecht behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden/gepubliceerde informatie op deze website te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, belangen van overige en of andere internetgebruikers of met de Algemene Voorwaarden van EurekaRecht.

De informatie op deze website kan fouten van welke aard dan ook bevatten. EurekaRecht is bevoegd op elk gewenst moment de gepubliceerde informatie op deze website aan te passen zonder voorafgaande mededeling/waarschuwing. In geval een andere website naar deze website verwijst is EurekaRecht op geen enkele wijze verantwoordelijk.

De inhoud, in de ruimste zin des woords, van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan EurekaRecht (tenzij anders is aangeduid).
Er mag niets van en/of wat gepubliceerd is op deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen (in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van EurekaRecht. Die schriftelijke toestemming is tevens vereist indien het gaat om de gebruikmaking van de merken die op deze website staan. De woord- en beeldmerken op deze website zijn in eigendom van EurekaRecht.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid bijgehouden. Echter, er kunnen desondanks fouten of onjuistheden gepubliceerd worden. Daarvoor kan EurekaRecht niet verantwoordelijk gesteld worden. De gepubliceerde informatie en het gebruik daarvan is op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. Het is overigens raadzaam om regelmatig deze disclaimer door te nemen om op de hoogte te zijn/blijven van eventuele wijzigingen.